Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Matematyka w obiektywie

Matematyka w obiektywie

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w projekcie 
MATEMATYKA W OBIEKTYWIE
Tematyka: matematyka w sztuce, zjawiskach przyrodniczych i fizycznych
Strona poświęcona konkursowi: https://mwo.usz.edu.pl/

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. 30 listopada 2019r. Międzynarodowy Projekt Matematyka w obiektywie uzyskał I miejsce w kategorii Uniwersytecki Projekt Naukowy w konkursie Laurów Uniwersyteckich organizowanym przez Forum Uniwersytetów Polskich.

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny.

Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy. Uczestnicy: 2 grupy wiekowe (do i powyżej 20 roku życia).

Aby wziąć udział w konkursie trzeba się zgłosić na  https://mwo.usz.edu.pl/, zarejestrować pod likiem: http://matematykawobiektywie.eu/user/register
podać swoje konto e-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. 
Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny).
Uwaga:  Pliki ze zdjęciami zgłaszanymi na konkurs nie powinny przekraczać 15MB. Zalecana rozdzielczość wynosi min. 300 dpi.  Zdjęcia mogą być poddane 'drobnemu retuszowi, przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie'.

Ambasadorem konkursu w SP nr 1 jest Wioletta Madej.
Uczniowie, chętni do udziału w konkursie rejestrują się za pomocą e-maila szkolnego (imie.naziwsko@zs-p4.tm.pl), wybierając ambasadora - Madej Wioletta.
Wysyłane na konkurs zdjęcia prosimy o przesłanie również na e-mail wioletta.madej@zs-p4.tm.pl lub anna.musialik@zs-p4.tm.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w szkole lub na e-mail:
 wioletta.madej@zs-p4.tm.pl lub anna.musialik@zs-p4.tm.pl

Termin wysłania zdjęć to 1.11.2021


Zachęcamy do udziału


Poniżej regulamin konkursu.

****************************************************
REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

obowiązujący od dnia 1 września 2021r.

PL
1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego Matematyka w Obiektywie nazywanego dalej Konkursem jest Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie i Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Językiem konkursu jest język polski i angielski.
4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
5. Uczestnicy konkursu są podzieleni na dwie grupy wiekowe:

Grupa I – osoby do 20 roku życia (obchodzące urodziny do 31 grudnia br.)
Grupa II – osoby powyżej 20 lat
Osoby niepełnoletnie (które w chwili rejestracji w systemie zgłoszeniowym nie ukończyły 18 roku życia) mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów prawnych).

6. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, członkowie jury, a także ich małżonkowie, wstępni i zstępni.
7. Celem konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
8. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego regulaminu wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

2 Zgłaszanie prac
Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 zdjęć.
Zgłoszenie do konkursu polega rejestracji w systemie zgłoszeniowym, podaniu danych osobowych, złożeniu oświadczeń oraz przesłaniu plików fotograficznych wraz z tytułami i opisami matematycznymi za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.mwo.usz.edu.pl.
Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
Pliki ze zdjęciami zgłaszanymi na konkurs nie powinny przekraczać 15MB. Zalecana rozdzielczość wynosi min. 300 dpi.
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów określonych w regulaminie.
Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste.
Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do pracy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika oraz, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykonanie i wykorzystanie ich wizerunku za pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich działaniach Organizatora.
Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu oraz złożonych oświadczeń.
Uczestnik zwalnia Organizatora konkursu z wszelkiej odpowiedzialności oraz ewentualnych roszczeń kierowanych przez osoby trzecie.
Uczestnik konkursu zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne w celu zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

3 Prawa autorskie
Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia zdjęcia udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego i rozporządzania tymi prawami, bez prawa jej wypowiadania przez uczestnika z prawem do udzielenia przez Organizatora sublicencji na korzystanie ze zgłoszonej pracy konkursowej w postaci zdjęcia wraz z informacją zawierającą tytuł, opis i dane autora na następujących polach eksploatacji:
W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w: mediach społecznościowych, mediach elektronicznych i drukowanych, wystawach, kalendarzach, książkach, kartach pocztowych, suwenirach, archiwach publicznych oraz we wszelkich działaniach promocyjnych, naukowych i edukacyjnych odbywających się pod auspicjami Konkursu.
W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy
W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym)
Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie ze zdjęć na żadnym odrębnym polu eksploatacji.


4 Terminy
Termin zgłoszenia do konkursu (rejestracji w systemie i przekazania plików upływa w dniu
1listopada bieżącego roku).


5 Nagrody i wyróżnienia
Spośród Uczestników konkursu jury w skład którego wejdą przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz dydaktycy matematyki, wybierze laureatów oraz wytypuje prace wyróżnione.
Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.
Fotografie wykonane przez laureatów wyróżnionych w konkursie zostaną opublikowane z podaniem ich danych osobowych. Autorzy tych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki reklamowe Uniwersytetu Szczecińskiego i inne nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów konkursu
Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu na stronie www.mwo.usz.edu.pl
Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie o wyniku konkursu
Nagrody i dyplomy wręczone będą podczas uroczystego spotkania lub przesłane pocztą. Uczestnicy na podsumowanie konkursu przyjeżdżają na koszt własny.


6 Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2018.poz.1025 ze zm.) i Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U 2018 poz. 1191 ze zm.
Ewentualne spory związane z konkursem rozpatrywane będą przez sądy miejsc siedzib Organizatorów.
Uczestnicy biorą udział w konkursie na koszt własny.
Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Uniwersytet Szczeciński, al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa.