Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Biblioteka


biblioteka logo

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną i wypożyczalnią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Księgozbiorem naszej szkoły opiekują się:

  • mgr Ewa Lasek
  • mgr Bożena Pszczółkowska

biblioteka


 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

 

Poniedziałek - 8.00-16.00

Wtorek 8.00 -16.00

Środa 8.00 -16.00

Czwartek 8.00 -16.00

Piątek 8.00-15.00

 

Serdecznie zapraszamy!
REGULAMIN BIBLIOTEKi SZKOLNEJ

 

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

FUNKCJE BIBLIOTEKI

1. Kształcąco – wychowawcza realizowana poprzez:

a). rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych związanych z nauką i zainteresowaniami uczniów,

b). przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c). kształcenie kultury czytelniczej,

d). wdrażanie do poszanowania książki.

2. Wychowawczo – opiekuńcza:

a). współdziałanie z nauczycielami,

b). współpraca z rodzicami,

c). otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d). pomoc uczniom z trudnościami w nauce.

3. Kulturalno – rekreacyjna:

a). rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów,

b). organizowanie imprez czytelniczych (konkursy, wystawy, spotkania autorskie, itp.),

c). współpraca z innymi bibliotekami.

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji programu szkoły.

2. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który jest odpowiedzialny za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 42 Statutu Szkoły. Szczegółowe zadania do realizacji w danym roku szkolnym zawarte są w planie pracy biblioteki.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory codziennie w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas pracy biblioteki ustalony jest na początku roku szkolnego z dyrektorem szkoły i zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. W lokalu bibliotecznym wyodrębniona jest wypożyczalnia i czytelnia.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów (na kartę czytelniczą dzieci).

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach i pomagają w wyborze lektury.

4. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w czytelni oraz wypożyczać do domu. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na terenie szkoły: w czytelni lub w pracowniach pod kierunkiem nauczyciela.

5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.

6. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca. Czytelnik może dokonać prolongaty książki; jeśli tego nie uczyni – po upływie terminu płaci karę  w ustalonej wysokości równej 0,50 zł.

7. Zbiory biblioteki są wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

8. Czytelnik przed wypożyczeniem książek powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, należy odkupić taką samą pozycję lub dostarczyć inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

10. Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych należy każdorazowo uzgodnić  z bibliotekarzem.

11. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

12. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest powiadomić o tym nauczyciela bibliotekarza.

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna współpracuje z:

  1. uczniami,
  2. nauczycielami,
  3. rodzicami,
  4. innymi bibliotekami.

1.   Zasady współpracy z uczniami:

a). udostępnianie materiałów bibliotecznych

b). rozpoznawanie potrzeb czytelniczych uczniów poprzez rozmowy indywidualne oraz zajęcia grupowe na temat zainteresowań, przeczytanej literatury, księgozbiorów domowych,

c). promowanie książki i czytelnictwa na terenie szkoły (wystawy książek, obchody rocznic literackich, świąt, quizy itp.),

d). rozbudzanie aktywności czytelniczej poprzez organizowanie imprez, konkursów czytelniczych, plastycznych, literackich, wystaw, spotkań autorskich,

e). przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

f). pomoc w przygotowaniu się do zajęć, konkursów,

g). prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej medialnej,

h). działalność koła czytelniczego,

h). zasięganie opinii w sprawie zakupu nowych lektur do biblioteki.

2.   Zasady współpracy z nauczycielami:

a). współdziałanie, wspieranie pracy nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów,

b). wspieranie doskonalenia zawodowego i pracy twórczej,

c). dostarczanie literatury i innych materiałów do przeprowadzania zajęć z uczniami oraz spotkań z rodzicami,

d). uzupełnianie księgozbioru o pozycje wskazane przez nauczycieli,

e). wspólne organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

3.   Zasady współpracy z rodzicami:

a). wspieranie w wypełnianiu funkcji wychowawczych, dostarczanie odpowiedniej lektury do wspólnego czytania z dzieckiem,

b). pomaganie w pokonywaniu trudności wychowawczych poprzez wskazywanie literatury pedagogicznej,

c). promowanie czytelnictwa, ukazywanie korzyści płynących z obcowania z książką przez dzieci i dorosłych,

d). informowanie o stanie czytelnictwa,

e). organizowanie imprez czytelniczych z udziałem rodziców,

f). współpraca z Radą Rodziców przy zakupie nagród książkowych dla uczniów na koniec roku szkolnego, lektur do biblioteki szkolnej, opiniowanie programów czytelniczych.

4.   Zasady współpracy z bibliotekami:

a). udział w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną: spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, konkursach, wystawach,

b). organizowanie spotkań uczniów z pracownikami biblioteki na terenie szkoły z okazji imprez czytelniczych,

c). wymiana informacji i doświadczeń promujących czytelnictwo,

d). udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną.