Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Biblioteka


biblioteka logo

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną i wypożyczalnią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Księgozbiorem naszej szkoły opiekują się:

  • mgr Ewa Lasek
  • mgr Bożena Pszczółkowska

biblioteka


 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

 

Poniedziałek - 8.00-16.00

Wtorek 8.00 -16.00

Środa 8.00 -16.00

Czwartek 8.00 -16.00

Piątek 8.00-15.00

 

Serdecznie zapraszamy!
REGULAMIN BIBLIOTEKi SZKOLNEJ

 

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

FUNKCJE BIBLIOTEKI

1. Kształcąco – wychowawcza realizowana poprzez:

a). rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych związanych z nauką i zainteresowaniami uczniów,

b). przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c). kształcenie kultury czytelniczej,

d). wdrażanie do poszanowania książki.

2. Wychowawczo – opiekuńcza:

a). współdziałanie z nauczycielami,

b). współpraca z rodzicami,

c). otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d). pomoc uczniom z trudnościami w nauce.

3. Kulturalno – rekreacyjna:

a). rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów,

b). organizowanie imprez czytelniczych (konkursy, wystawy, spotkania autorskie, itp.),

c). współpraca z innymi bibliotekami.

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji programu szkoły.

2. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który jest odpowiedzialny za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 42 Statutu Szkoły. Szczegółowe zadania do realizacji w danym roku szkolnym zawarte są w planie pracy biblioteki.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory codziennie w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas pracy biblioteki ustalony jest na początku roku szkolnego z dyrektorem szkoły i zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. W lokalu bibliotecznym wyodrębniona jest wypożyczalnia i czytelnia.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów (na kartę czytelniczą dzieci).

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach i pomagają w wyborze lektury.

4. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w czytelni oraz wypożyczać do domu. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na terenie szkoły: w czytelni lub w pracowniach pod kierunkiem nauczyciela.

5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.

6. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca. Czytelnik może dokonać prolongaty książki; jeśli tego nie uczyni – po upływie terminu płaci karę  w ustalonej wysokości równej 0,50 zł.

7. Zbiory biblioteki są wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

8. Czytelnik przed wypożyczeniem książek powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, należy odkupić taką samą pozycję lub dostarczyć inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

10. Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych należy każdorazowo uzgodnić  z bibliotekarzem.

11. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

12. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest powiadomić o tym nauczyciela bibliotekarza.

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna współpracuje z:

  1. uczniami,
  2. nauczycielami,
  3. rodzicami,
  4. innymi bibliotekami.

1.   Zasady współpracy z uczniami:

a). udostępnianie materiałów bibliotecznych

b). rozpoznawanie potrzeb czytelniczych uczniów poprzez rozmowy indywidualne oraz zajęcia grupowe na temat zainteresowań, przeczytanej literatury, księgozbiorów domowych,

c). promowanie książki i czytelnictwa na terenie szkoły (wystawy książek, obchody rocznic literackich, świąt, quizy itp.),

d). rozbudzanie aktywności czytelniczej poprzez organizowanie imprez, konkursów czytelniczych, plastycznych, literackich, wystaw, spotkań autorskich,

e). przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

f). pomoc w przygotowaniu się do zajęć, konkursów,

g). prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej medialnej,

h). działalność koła czytelniczego,

h). zasięganie opinii w sprawie zakupu nowych lektur do biblioteki.

2.   Zasady współpracy z nauczycielami:

a). współdziałanie, wspieranie pracy nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów,

b). wspieranie doskonalenia zawodowego i pracy twórczej,

c). dostarczanie literatury i innych materiałów do przeprowadzania zajęć z uczniami oraz spotkań z rodzicami,

d). uzupełnianie księgozbioru o pozycje wskazane przez nauczycieli,

e). wspólne organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

3.   Zasady współpracy z rodzicami:

a). wspieranie w wypełnianiu funkcji wychowawczych, dostarczanie odpowiedniej lektury do wspólnego czytania z dzieckiem,

b). pomaganie w pokonywaniu trudności wychowawczych poprzez wskazywanie literatury pedagogicznej,

c). promowanie czytelnictwa, ukazywanie korzyści płynących z obcowania z książką przez dzieci i dorosłych,

d). informowanie o stanie czytelnictwa,

e). organizowanie imprez czytelniczych z udziałem rodziców,

f). współpraca z Radą Rodziców przy zakupie nagród książkowych dla uczniów na koniec roku szkolnego, lektur do biblioteki szkolnej, opiniowanie programów czytelniczych.

4.   Zasady współpracy z bibliotekami:

a). udział w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną: spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, konkursach, wystawach,

b). organizowanie spotkań uczniów z pracownikami biblioteki na terenie szkoły z okazji imprez czytelniczych,

c). wymiana informacji i doświadczeń promujących czytelnictwo,

d). udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną.